Children's Clothing

A Child's Cotton Kimono: Commerically Printed and Faded

A Child's Cotton Kimono: Commerically Printed and Faded

mid twentieth century39 1/2" x 40", 100 cm x 101.5 cm Thi... (more)

1 2 3 Next »